News

Thông Báo Phát Hành Dịch Vụ Mới – UUU: Universal Usability for U

22.Jun.2024

Ba công ty Global UX Plus Ltd, Greeden Inc và SHINSEKI Inc. đã phát hành chung một dịch vụ mang tên “UUU” hỗ trợ khả năng tiếp cận web.

Dễ dàng triển khai khả năng tiếp cận web trên trang web của bạn và bước vào một thế giới không biên giới.

Khả năng tiếp cận web đề cập đến sự dễ dàng tiếp cận thông tin trên các trang web và hệ thống thông tin. Quan trọng là mọi người, bất kể khuyết tật, tuổi tác, hoặc hoàn cảnh khác, có thể truy cập và sử dụng thông tin và dịch vụ trên web.

“Dịch vụ UUU” được trang bị tính năng tuân thủ các hướng dẫn về khả năng tiếp cận web do Bộ Nội vụ và Viễn thông thiết lập. Bằng việc sử dụng dịch vụ này, bạn có thể dễ dàng vận hành các trang web và cổng thông tin doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận web mà không cần thêm công sức nào.

Ba công ty chúng tôi sẽ tiếp tục các sáng kiến khác nhau để đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận thông tin và dịch vụ trên web.